Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου


Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του ν.4002/2011 (Α 180).

Οι άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, έχουν διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και μπορούν να ανανεωθούν για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή πρόσθετου εύλογου τιμήματος.

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία (1) άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Μεταβατική Περίοδος

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180), εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, έως τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους και
  • Έχουν ενταχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α 180).

Το παραπάνω καθεστώς επικράτησε να αναφέρεται και ως «Μεταβατικό Καθεστώς», δεδομένου ότι ισχύει μέχρι τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής των ενδιαφερόμενων εταιρειών στο Μεταβατικό Καθεστώς, ρυθμίστηκαν με την ΠΟΛ1248/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αρχικά, αρμόδια υπηρεσία για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ορίστηκε η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, μεταγενέστερα, όταν η Υπηρεσία αυτή καταργήθηκε, η αρμόδια ΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η έδρα του εκπροσώπου κάθε εταιρείας, και στη συνέχεια η ΔΟΥ Δ' Αθηνών. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Οι εταιρείες που υπέβαλαν σχετική αίτηση και εντάχθηκαν τελικώς στο παραπάνω καθεστώς, ήταν συνολικά είκοσι τέσσερεις (24). Αυτές είναι και οι μόνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο παραπάνω καθεστώς έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video