Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Καταστήματα


Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης και προκειμένου για μικτούς χώρους, είτε του φορέα εκμετάλλευσης είτε όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα,» όπως ισχύει.

Αμιγής χώρος είναι το κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Μικτός χώρος είναι το κατάστημα ή ο χώρος στον οποίο ασκείται νόμιμα άλλη εμπορική δραστηριότητα, και επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή αποκλειστικά ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

Τα καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Τύπου Α` για καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους.
 2. Τύπου Γ` για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε μικτούς χώρους.
 3. Τύπου Δ` για καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού ή εξωτερικού. Κάθε σαλόνι του πλοίου θεωρείται ως αυτοτελής μικτός χώρος, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο το πλοίο όσο και οι δραστηριότητες που ασκούνται στους επιμέρους χώρους μέσα στους οποίους εγκαθίστανται τα παιγνιομηχανήματα, φέρουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες.

Σε κάθε πιστοποιημένο κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.

Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
 3. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.
 4. Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 5. Γνωρίζει αποδεδειγμένα την ελληνική γλώσσα.

Σε όλα τα πιστοποιημένα καταστήματα:

 1. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα παίγνια και παιγνιομηχανήματα.
 2. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα.
 3. Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος.

Σε κάθε πιστοποιημένο κατάστημα τοποθετείται, σε εμφανές σημείο στην είσοδό του, σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος.

Για τη χορήγηση πιστοποίησης καταστήματος προκαταβάλλεται εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Καταστήματος. Για τη διατήρηση της πιστοποίησης του καταστήματος, προκαταβάλλεται ετήσιο τέλος λειτουργίας. Η καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμό 52115/1009/12.12.2012 (Β 3324) απόφαση του υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα», με ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης, είτε προκειμένου για μικτούς χώρους, αυτών που ασκούν την κύρια δραστηριότητα στο κατάστημα. Η καταβολή του τέλους πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της πιστοποίησης.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Καταστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video