Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαδίκτυο


Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπομένων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή.

Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα.

Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (Blacklist) εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων.

Η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 51/3/26.04.2013 (Β 1147) απόφασής της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 200/11.04.2016 (Β 1223) όμοια, διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό ιστοτόπων από τους οποίους παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η πρόσβαση και εγγραφή (registration), εφόσον αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, σε ιστότοπο μη αδειοδοτημένου παρόχου.

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου συντελείται επίσης από πάροχο που, αν και κατέχει την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία άδεια παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ή έχει ενταχθεί στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α 180), προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές από ιστότοπο που δεν περιλαμβάνεται στην άδειά του.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Ε.Ε.Ε.Π., συντάσσει κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist), στον οποίο καταχωρούνται οι ιστότοποι από τους οποίους παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ο οποίος και επικαιροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών ερευνών.

Ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist) αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., η δε ανάρτησή του είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και τα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο και την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση ενέργειες:

  • Με την ανάρτηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist), οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers, ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια διακόπτουν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την πρόσβαση στους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, όταν αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια διακόπτουν, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους, από και προς τους σχετικούς λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι των τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου και διαβιβάζουν, αμελλητί, στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση συναλλαγών, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των λογαριασμών και των προσώπων.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όνομα χώρου ή/και ιστότοπος που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist)παραμένουν εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Άρση της εγγραφής στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist) είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει εγγραφεί σε αυτόν.

Η μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου επιφέρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους παρόχους που διεξάγουν τα παίγνια, στους διαφημιστές των μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τους, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), που δεν διακόπτουν την πρόσβαση στους μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών, εφόσον επιτρέπουν την μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών των παικτών και των λογαριασμών των μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής.

Έλεγχος γίνεται και στους παίκτες όσον αφορά στη συμμετοχή τους σε τυχερά παίγνια, που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση δε που ο παίκτης είναι ανήλικος, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία.

Εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π. μετά από ελέγχους διαπιστώσει παραβάσεις δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 5 και 6 της ως άνω απόφασής της διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με το είδος της παράβασης αυτοτελώς ή συνδυαστικά. Στο άρθρο 52 του Ν. 4002/2011 (Α 180) προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις.

Κατάλογος (Blacklist) Ιστοτόπων που προβάλλονται και προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παίγνιων στην Ελλάδα χωρίς νόμιμη άδεια

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video