Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Παίγνια


Κάθε ηλεκτρονικό τεχνικό-ψυχαγωγικό παίγνιο, που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που είναι εγκαταστημένο σε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα και παίζεται σε πιστοποιημένα καταστήματα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή, κατ’ εξαίρεση, σε όποιον έχει με νόμιμο τρόπο την κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του παιγνίου και υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει.

Θεωρούνται πιστοποιημένα τα ηλεκτρονικά τεχνικά−ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλλων εθνικών αρχών, αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρισης.

Ένα παίγνιο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως ηλεκτρονικό τεχνικό–ψυχαγωγικό παίγνιο πρέπει να πληροί, σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα (hardware), η οποία, όταν εκτελείται, επηρεάζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, δηλαδή τις γνώσεις, τις επιλογές και τις δεξιότητές του.
  2. Να έχει αμιγώς τεχνικό-ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής του να μην είναι ή παραλλάσσεται σε τυχερό παίγνιο.
  3. Να έχει λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης σύμφωνα με το «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια» (Pan-European Game Information – “PEGI”).
  4. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης, το περιεχόμενό του πρέπει να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή από όποιον έχει µε νόμιμο τρόπο την κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του παιγνίου, ως προς τις περιγραφικές ενδείξεις που αφορούν στο περιεχόμενο του παιγνίου (όπως για παράδειγμα ενδείξεις βίας, χυδαίας γλώσσας, πορνογραφικού περιεχομένου, διακρίσεων, χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, κ.λπ.).
  5. Να διαθέτει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και διεξαγωγή του.

Για την χορήγηση της πιστοποίησης υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Για την πιστοποίηση των Παιγνίων καταβάλλεται παράβολο αίτησης και εφάπαξ τέλος πιστοποίησης.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video