Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Άδειες καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών στις επιχειρήσεις καζίνων


Για όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων εντός των καζίνων, καθώς και τους κατασκευαστές, προμηθευτές και συντηρητές αυτών, απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας καταλληλότητας.

Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Η άδεια καταλληλότητας σε συντηρητή χορηγείται με τον ίδιο τρόπο από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την άδεια αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται, κατά περίπτωση, όλες οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν στο καζίνο μόνο εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Ο κατασκευαστής αυτών των τεχνικών μέσων και υλικών, έχει λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
 • Όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά έχουν λάβει με ευθύνη του κατασκευαστή του, μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας.
 • Τα διακοσμητικά στοιχεία και οι απεικονίσεις σχεδίων και παραστάσεων επί αυτών δεν είναι άσεμνα ή προσβλητικά.
 • Είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα καζίνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή άλλης τρίτης Χώρας.

Τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας καταλληλότητας πριν την εγκατάσταση και λειτουργία τους στα καζίνα, είναι:

 • Τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων και τα μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά υποσυστήματα αυτών.
 • Τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια (τα προγράμματα) που εγκαθίστανται στα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων.
 • Οι ρουλέτες και τα υποσυστήματα αυτών.
 • Οι ηλεκτρονικές ρουλέτες και τα υποσυστήματα αυτών.
 • Τα ηλεκτρονικά προγράμματα που εγκαθίστανται στις ηλεκτρονικές ρουλέτες.
 • Οι συσκευές ανακατέματος τραπουλόχαρτων και το εγκατεστημένο σε αυτές λογισμικό.
 • Οι τράπουλες.
 • Τα μηχανογραφικά συστήματα και το λογισμικό, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας των παιγνίων και των λοιπών λειτουργιών του καζίνου.

Δελτία Καταλληλότητας εργαζομένων στα καζίνα

Σύμφωνα με το ν.2206/1994 (Α 62) «Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» απαγορεύεται στις επιχειρήσεις καζίνων να προσλαμβάνουν και να απασχολούν σε θέσεις υπαλλήλων παιγνίων πρόσωπα που δεν έχουν λάβει Δελτία Καταλληλότητας.

Σύμφωνα με τη με αριθμό 98/5/21.3.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., φορείς πιστοποίησης των εργαζομένων στα καζίνα, οι οποίοι εκδίδουν και τα απαραίτητα δελτία καταλληλότητας αυτών, είναι πλέον οι ίδιες οι επιχειρήσεις των καζίνων, με γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Έτσι, μειώνονται ο χρόνος έκδοσης των δελτίων καταλληλότητας και τα διοικητικά κόστη. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2014.

Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει το μέγεθος και το υλικό κατασκευής μιας κοινής πιστωτικής κάρτας, φέρει, μεταξύ άλλων, στην κύρια όψη του, τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, και τον αριθμό μητρώου του κατόχου και στην πίσω όψη του, την υπογραφή του κατόχου. Εφόσον χρησιμοποιηθεί χρώμα, η επιλογή του χρώματος αυτού δεν πρέπει να δυσχεραίνει την ανάγνωση των στοιχείων του Δελτίου.

Κάθε επιχείρηση καζίνου είναι υποχρεωμένη να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της πιστοποίησης και των δελτίων καταλληλότητας. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, προβλέπονται οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις. Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, μετά τη λήξη της οποίας επανεκδίδεται με νέα πρόσφατη φωτογραφία του πιστοποιημένου προσώπου.

Ένα πρόσωπο, προκειμένου να λάβει Δελτίο Καταλληλότητας πρέπει:

να µην έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε κακούργημα ή για το έγκλημα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, εκβίασης, πλαστογραφίας, ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, επικίνδυνης ή βαριάς σωματικής βλάβης, παρασιώπησης εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικό µε την παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Τα πιστοποιημένα πρόσωπα, κάθε έτος από την ημερομηνία ισχύος του Δελτίου Καταλληλότητας, υποβάλλουν στο φορέα πιστοποίησης υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την ύπαρξη ή μη μεταβολών στο ποινικό τους μητρώο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video