Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Καταστήματα VLTs


Για τη διεξαγωγή παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, επιτρέπεται μόνο σε Αμιγείς Χώρους. Αμιγής Χώρος είναι το κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Τα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT διακρίνονται σε τρείς (3) κατηγορίες ως εξής:

 1. Τύπου Β’ για τα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT σε αμιγείς χώρους.
 2. Τύπου Ε’ για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT σε αμιγείς χώρους σε θαλασσοπλοούντα πλοία υπό ελληνική σημαία που διενεργούν πλόες εξωτερικού.
 3. Πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), όπως ισχύουν.

Σε όλα τα πιστοποιημένα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT:

 1. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα παίγνια και παιγνιομηχανήματα.
 2. Απαγορεύεται η διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
 3. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού ανά παιγνιομηχάνημα.
 4. Εγκαθίστανται και λειτουργούν πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα μέχρι τον αριθμό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις του νόμου.
 5. Τα παιγνιομηχανήματα είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
 6. Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων επιτρέπεται η διάθεση, η πώληση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 15% vol.
 7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχανών ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εντός αυτών ή στις προσόψεις τους.
 8. Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος.
 9. Αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισόδου για τα άτομα ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και για τους αυτοαποκλειόμενους, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Τα καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά με άλλους χώρους.

Ένα πιστοποιημένο κατάστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει πριν γνωστοποιηθούν στην Ε.Ε.Ε.Π. οι κωδικοί πιστοποίησης των παιγνιομηχανημάτων και τα στοιχεία μοναδικής αναγνώρισης όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο κατάστημα. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π., πριν το αντίστοιχο παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή στοιχείο εξοπλισμού τεθεί σε λειτουργία.

Σε κάθε πιστοποιημένο κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.

Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
 3. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.
 4. Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 5. Γνωρίζει αποδεδειγμένα την ελληνική γλώσσα.

Σε κάθε πιστοποιημένο κατάστημα, τοποθετείται σε εμφανές σημείο στην είσοδό του σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος.

Για τη έκδοση της πιστοποίησης καταστήματος καταβάλλεται παράβολο για την αίτηση και τέλος για τη χορήγηση και την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης της πιστοποίησης επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της πιστοποίησης.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

Black List
AML

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates